Owych dziesięć ksiąg Witruwiusza o architekturze stanowi bardzo wyrazisty i szczegółowy obraz tej dziedziny w czasach starożytnych. Zresztą nie tylko jej, ale również inżynierii i budowy maszyn. Co najważniejsze, jest to jedyne tego rodzaju dzieło zachowane ze starożytności do dni dzisiejszych. Wprawdzie do korzystających z niego w wielu późniejszych wiekach nie dotarło ono w swej pierwotnej, w pełni oryginalnej formie, tylko w kolejnych odpisach ? niemniej jednak jako jedno jedyne miało i nadal ma wartość bezcenną jako najważniejsze źródło wiedzy o architekturze antycznej. A oto krótkie streszczenie zawartości traktatu Witruwiusza. Księga pierwsza obejmuje teoretyczne rozważania o  architekturze, a także o urbanistyce ? sztuce planowania   i   budowy   miast.   Księga   druga   stanowi   zbiór praktycznych wiadomości o różnych materiałach budowlanych, między innymi o słynnym rzymskim betonie, wyrabianym z wapna, łamanego kamienia i wyrzucanego przez    Wezuwiusz   pyłu   wulkanicznego.    Księgi   trzecia i czwarta zawierają opisy metod budowy świątyń, piąta ? zasady projektowania i wznoszenia różnych obiektów   użyteczności   publicznej, a szósta ? zasady projektowania i budowy różnych typów domów mieszkalnych. W księdze siódmej zostały scharakteryzowane różne sposoby wykańczania i ozdabiania budynków (tynki, sztukaterie, malowidła ścienne itp.). Ostatnie trzy księgi wykraczają swoją treścią poza tematykę   architektury   w   jej   dzisiejszym   rozumieniu.